.
KẾT QUẢ ĐẠI HỘI MTTQ CẤP CƠ SỞ:

Quy tụ sức mạnh đại đoàn kết

Xuất bản: 07:49, Thứ Ba, 01/04/2014, [GMT+7]
.

PTO- Tính đến hết  tháng 3-2014,  100%  MTTQ  cấp  xã,  phường, thị trấn đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2014-2019.  Dự kiến, Đại hội MTTQ cấp huyện sẽ hoàn thành trước ngày 20-4-2014 và Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XIII sẽ diễn ra vào đầu tháng 6 năm 2014. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và hệ thống MTTQ các cấp, từ đó  góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị về đường lối chiến lược của Đảng với khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định vai trò của MTTQ Việt Nam...
 

1
Đồng chí Trần Phù Tiêu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội MTTQ huyện Hạ Hòa.

Thực hiện các Thông tri hướng dẫn về tổ chức Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VIII của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thông tri của Tỉnh ủy; Kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về việc tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch, xin ý kiến cấp ủy và chỉ đạo phối hợp tổ chức Đại hội xã, phường, thị trấn đảm bảo chất lượng, theo đúng kế hoạch đề ra. Nhiều đơn vị đã sớm hoàn thành Đại hội MTTQ cơ sở, đạt chất lượng cao như thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ, huyện Phù Ninh, Đoan Hùng...

Đại hội MTTQ xã Hy Cương thành phố Việt Trì và xã Tây Cốc huyện Đoan Hùng  được lựa chọn chỉ đạo điểm cấp xã của Ủy ban MTTQ tỉnh. Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội được tiến hành chu đáo, đảm bảo quy trình, đạt yêu cầu về nhân sự và công tác tổ chức. Đại hội điểm, công tác chuẩn bị được triển khai tích cực, đảm bảo sự lãnh chỉ đạo của cấp uỷ Đảng và MTTQ cấp trên. Trong  quá trình triển khai đại hội cơ sở, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiến hành rà soát, tổng hợp thực trạng nhân sự  Ủy ban MTTQ cấp cơ sở; công tác triển khai Đại hội MTTQ cấp xã được tiến hành khẩn trương, kịp thời và đạt hiệu quả cao. Công tác tuyên truyền được chú trọng, đảm bảo thông tin sâu rộng đến đông đảo các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức đa dạng và  hiệu quả. Qua đánh giá Đại hội cấp cơ sở, nhiều xã đã thực hiện việc truyền thanh trực tiếp quá trình Đại hội, giúp các tầng lớp nhân dân có điều kiện nắm và theo dõi tiến trình đại hội một cách trực tiếp; việc trang trí khánh tiết  đảm bảo đúng hướng dẫn. Công tác nhân sự Đại hội  đã được thực hiện đảm bảo theo  đúng hướng dẫn;  Quy  trình hiệp thương thực  hiện nghiêm túc, đảm bảo theo quy định về cơ cấu, thành phần và phù hợp với chế độ chính sách cán bộ. Đại biểu dự Đại hội đảm bảo về thành phần, tiêu biểu và đại diện cho các tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức kinh tế, tôn giáo và cá nhân tiêu biểu. Nhiều địa phương như xã Thanh Minh thị xã Phú Thọ; xã Hy Cương TP Việt Trì; xã Tây Cốc huyện Đoan Hùng... đã chỉ đạo, hướng dẫn Ban công tác Mặt trận tại khu dân cư tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội. Nhiều hoạt động thi đua thiết thực đã  được các khu dân cư triển khai hiệu quả  trong thời gian diễn ra Đại hội cấp cơ sở.

Theo đánh giá của Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở, công tác tổ chức Đại hội cấp cơ sở đã được thực hiện chu đáo, đảm bảo theo đúng hướng dẫn của Điều lệ MTTQ Việt Nam, chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các văn bản hướng dẫn của tỉnh. Quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội đã thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của các cấp ủy địa phương, chính quyền, các ban ngành  và các tầng lớp nhân dân, thể hiện là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của Ủy ban MTTQ các cấp, từ đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, nhiều báo cáo tổng kết nhiệm kỳ trình Đại hội ở một số đơn vị chưa toàn diện, chưa cân đối giữa kết quả tổng kết nhiệm kỳ và phương hướng, chương trình hành động nhiệm kỳ tới. Bài học kinh nghiệm rút ra còn thiếu tính tổng quát. Có báo cáo còn ít đề cập nguyên nhân chủ quan các kết quả không đạt, đánh giá về thực trạng khối đại đoàn kết ở một số nơi chưa cụ thể, chưa phân tích các mối quan hệ và sự tác động qua lại giữa các mối quan hệ trong các tầng lớp nhân dân ở các khu dân cư, phương hướng nhiệm vụ và chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới một số nơi chưa đề ra được mục tiêu phù hợp với thực tế ở từng địa phương.

Trao đổi về công tác chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức Đại hội MTTQ cấp huyện, tiến tới Đại hội MTTQ tỉnh đảm bảo đúng tiến độ, mục đích yêu cầu đã đề ra, đồng chí Trần Phù Tiêu- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh nhấn mạnh: “Báo cáo tham luận của Ủy ban MTTQ cấp huyện cần phải được hướng dẫn, chuẩn bị trên tinh thần vừa có ý kiến của các tổ chức thành viên vừa có ý kiến theo các chuyên đề trọng tâm trong công tác  tập hợp, củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là các nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới; các hoạt động "Ngày vì người nghèo”; "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thông qua đó, phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và đổi mới nội dung và phương thức hoạt động   của MTTQ...”.

 Theo đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh: Trong quá trình báo cáo và thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, Ủy ban MTTQ cấp huyện khi xây dựng báo cáo cần tăng cường đề xuất các giải pháp hoạt động hiệu quả và tích cực chuẩn bị nhân sự, chủ động phối hợp với các ban, ngành, các tổ chức thành viên đảm bảo số lượng Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đủ theo yêu cầu, tỷ lệ người ngoài Đảng theo đúng hướng dẫn. Đặc biệt, cần có sự tham mưu với cấp ủy để đảm bảo bố trí đồng chí Thường vụ cấp uỷ là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc chuyên trách,…”

Thúy Hằng

.
.
.
.
.